您现在的位置:首页 > >

人教统编版语文课件一年级上册一上 汉语拼音8 zh ch sh r课件6_图文

发布时间:

8.zh ch sh r zh zh —— zhi 拼一拼 zhā zhá zhǎ zhē zhé zhě zhū zhú zhǔ zhuā zhuǎ zhà zhè zhù ch ch —— chi chā chē chū chuō chá chǎ chě chè chú chǔ chuò chà chù sh sh —— shi 拼一拼 shā shē shū shuō shǎ shà shé shě shú shǔ shuò shè shù r r —— ri 拼一拼 rě rè rú rǔ rù ruó ruò sì shì sì , shí shì shí , shí sì shì shí sì , sì shí shì sì shí 。 shí sì bù dú sì shí , sì shí bù dú shí sì 。 读一读,看 谁读得准。 zhíshù sh ù shù rì chū ch ū chū rè chá chú shī zhī zhū zhú zú cā chá shì sì rì lì shí zhǐ hē chá zhí rì chǐzi shǔshù sì sì shí shí huān yíng tái wān xiǎo péng yǒu 欢 迎 台 湾 小 朋 fān 友 yī zhī chuán 一 只 船, yáng bái 扬 白 帆, piāo ya piāo ya 飘 呀 飘 呀 dào tái 到 台 wān 湾。 jiē lái tái wān xiǎo péng you 接 来 台 湾 小 朋 友, wán 玩。 dào wǒ xué xiào wán yì 到 我 学 校 玩 一 shēn chū shuāng shǒu jǐn jǐn wò 伸 出 双 手 紧 紧 握, shuō bù 说 不 rèqí ng de huà er 热 情 的 话 儿 wá n 完。 你认得这些字吗 出 读 车 的 书 骑 话 出 (出去) (出来) (进出)(出门) (出走)(出现) 读 (读书)(朗读) (认读)(诵读) 书 (书本)(读书) (书面)(书架) 骑 (骑马)(骑车) (骑兵) 车 (上车) (车门) (马车) (汽车) 话 (说话) (谈话) (讲话) (话梅) 你认得这些字吗 出 读 车 的 书 骑 话 出 书 读 弟 不 做 骑 了 话 乐 画 车 过 的


★相关文章:
热文推荐
猜你喜欢
友情链接: 幼儿教育 小学教案 初中教案 高中教案 职业教育 成人教育